Sociální podnik Plotna

Sociální podnik Plotna vznikl na základě schválení valné hromady Potravinové banky Praha a Středočeský kraj 12.12.2021 a je cílem projektu Neplýtváme, vaříme, který získal finanční podporu na základě EU OPZ číslo  CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014987 . V rámci projektu jsme zaměstnali 5  osob znevýhodněných na trhu práce (osoby dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené a osoby dlouhodobě pečující o osobu blízkou), jimž jsme po celou dobu projektu poskytovali individuální i skupinovou podporu , ať už v oblasti právní, sociální, finanční a psychologické, absolvovali kurzy a výcviky a současně aktivně spolupracovali na rozvoji a směřování naší kuchyně.

Plotna  naplňuje následující aspekty sociálního podniku :

1) Společensky prospěšný cíl: zaměstnáváme a umožnili jsme sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce a to je formulováno i v zakládacích dokumentech

2) Sociální princip:

a) podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30% zaměstnanců.. 

b) podnik používá personální a integrační nástroje podporující rozvoj a integraci zaměstnanců z cílových skupin-zaměstnanci mají pravidelná školení, výcviky i individuální poradenství.

(zaměstnanci jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů a jsou zapojení do rozhodování. Společně vytvářejí týdenní jídelníček, rozhodují o směřování podniku, dalších aktivitách, inovacích vždy formou diskuse na pracovních poradách).

3) Ekonomický princip:

a) tržby z prodeje hotových jídel tvoří alespoň 30% z celkových výnosů podniku

b) více než 50 % případného zisku bude reinvestováno do rozvoje sociálního podniku

4) Environmentální princip: podnik naplňuje zásady environmentálně šetrného podnikání, vaří z ovoce, zeleniny a pečiva, které by byly jako neprodejné předmětem likvidace, nakupuje ekologické obaly na potraviny (polévkové misky z rostlinných zdrojů, misky a lodičky z bambusových listů), slupky z ovoce a zeleniny a ztvrdlé pečivo dodává do nedaleké farmy pro zvířata. Kromě toho důsledně třídí odpad a využívá vermikompostér od firmy Kokoza.

5) Lokální princip: podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby- přednostně zaměstnává místní obyvatele (všichni zaměstnanci bydlí v okrese Praha-východ), přednostně nakupuje od místních dodavatelů a intenzivně spolupracuje s místními aktéry- s obcí Zdiby, Klecany, Dolní Chabry, spolek Kaštánek , Dobrovolní hasiči a spolek Pravého břehu.